RODO

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 22.05.218 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego,  informuje że przetwarza dane osobowe członków spółdzielni, właścicieli lokali i kontrahentów na potrzeby zadań określonych w Ustawie Prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni.

Dane te nie są udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim.

Administratorem Danych Osobowych jest:

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego z siedzibą w Krakowie 

adres email:  biuro@smkasperskiego.pl

Każdemu, kogo dane osobowe gromadzi Spółdzielnia przysługuje prawo do informacji na temat treści swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Organem do spraw ochrony danych oraz wnoszenia skarg jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Uwaga

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. ww. Rozporządzenia informujemy, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego, do czasu zatwierdzenia nowej treści statutu i wprowadzenia procedur weryfikacji rozmówców, nie udziela informacji telefonicznych ani mailowych na tematy podlegające ochronie danych w szczególności dotyczących wysokości naliczeń/rozliczeń/zaległości opłat za używanie lokali. Powyższe informacje mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione, które zgłoszą się osobiście wraz z dowodem tożsamości w siedzibie spółdzielni.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone