OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie uprzejmie informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: art.90 - termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania.
Mając na uwadze powyższe, ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego Walne Zgromadzenie Członków zostaje przełożone na termin późniejszy, tj. po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone