Ogłoszenie przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego, ul. Wysłouchów 6b, 30-611 Kraków, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:
Remont (częściowy) pokrycia dachu budynku przy ul. Halszki 33.
Szczegółowe warunki określa specyfikacja zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni.
Koszt specyfikacji wynosi 123,00 zł brutto. Wadium 2.000,00 zł.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 16.08.2022r. do godziny 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2022r. godz. 10:00.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Kasperskiego zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone