Odpady komunalne

Szanowni Państwo !

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie w nawiązaniu do Uchwały NR XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. informuje, że zobowiązany został do dokonania zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzenia  nowej wysokości stawki tej opłaty.

Rada Miasta Krakowa w:
§ 1 dokonała wyboru metody ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, od liczby mieszkańców. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących oraz stawki opłaty.
§ 2 ustaliła wysokość miesięcznej stawki opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 23,00 zł. od jednego mieszkańca.
Jednocześnie została obniżona  stawka w wysokości 1/5 opłaty dla każdego członka rodziny wielodzietnej, posiadającej Kartę Dużej Rodziny lub spełniającej warunki posiadania karty. Wysokość tej opłaty tj. 18,40 zł.
Uprawnieni mieszkańcy winni przedłożyć lub przesłać do Spółdzielni kopię Karty Dużej Rodziny zawierającą pisemną informację ile osób objętych kartą zamieszkuje w danym lokalu.

W związku z powyższym przedkładamy Państwu stosowne oświadczenie i zwracamy się z prośbą o jego wypełnienie oraz zwrócenie do Spółdzielni do dnia  28.10.2020 r.
W przypadku nie zwrócenia oświadczenia opłaty będą naliczane zgodnie z Regulaminem GZM dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi
w Spółdzielni im. W. Kasperskiego w Krakowie.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone od dnia 01.01.2021r.

Oświadczenie do pobrania tutaj.

                                                                                              ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone